Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Výmazy
R203161

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 258/P  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: CASH-INVEST, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 51, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01
IČO: 31 719 546
DEŇ ZÁPISU: 10.01.1996
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka P , Deň zápisu 10.01.1996, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.07.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1