Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Výmazy
R202958

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17770/T  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: DK - Trade, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Mokrý Háj 102, PSČ: 908 65
IČO: 35 808 021
DEŇ ZÁPISU: 19.03.2001
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka T , Deň zápisu 19.03.2001, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 10.11.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1