Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203037

ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 61/R  
OBCHODNÉ MENO: Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 00 587 915
DEŇ ZÁPISU: 03.07.1990
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo najmä: a/ prideľuje družstevné byty vrátane bytov  v rodinných domčekoch a nebytové priestory  do nájmu svojim členom,
2. b/ vykonáva, prípadne zabezpečuje pozemnú dopravu tovaru a cestnú nákladnú dopravu pre činnosť údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácií nájomných bytových a nebytových priestorov,
3. c/ vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov,
4. d/ stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom,
5. e/ stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov,
6. f/ vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu a v súlade s ustanoveniami zmluvy o výkone správy,
7. g/ poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov,
8. h/ zabezpečuje maloobchodný predaj pre svojich členov a vlastníkov bytov okrem jedov, žieravín, starožitností a motorových vozidiel,
9. i/ vedie účtovnú evidenciu,
10. j/ vykonáva správu a údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
11. k/ vykonáva aj inú činnosť podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov alebo predstavenstva družstva.
12. l/ vykonáva opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
13. m/ vykonáva opravy vyhradených technických zariadení elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen, Meno a priezvisko:  Miroslav Čány, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 1985/9, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko:  Jarolím Feranec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 1225/5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko:  Marián Galáni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 815/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Haluza, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tematínska 2118/19, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kozák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Štubňu 309/2, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko:  Jozef Tinka, Bydlisko: Názov obce: Bzince pod Javorinou 527, PSČ: 916 11, Vznik funkcie: 17.06.2020
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Ostrovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klčové 92/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Tomašov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 2097/1, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
člen, Meno a priezvisko:  Štefan Václav, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 975/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda  a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí
stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti  zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva,
pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší
člen predstavenstva.
KONTROLNÁ KOMISIA:  
Meno a priezvisko:  Vladimír Marko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 365/12, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
Meno a priezvisko:  Peter Marák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 368/20, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
Meno a priezvisko:  Juraj Mikuška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasná 375/10, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.06.2020
VÝŠKA ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958,180000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV: 99,580000 EUR základný členský vklad nebývajúci člen, 16,600000 EUR základný členský vklad vlastníka bytu
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 01. 06. 1990 podľa Zák. č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve v zmysle § 48 vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín.

Stanovy prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka schválené na zhromaždení delegátov konanom dňa  5.11.1992.  
Stary spis: Dr        391  
2. Zhromaždenie delegátov dňa 26.4.2000 zvolilo členov predstavenstva (uplynutie funkčného obdobia). Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.4.2000 bol zvolený predseda a podpredseda.
3. Zhromaždenie delegátov dňa 25.04.2002 schválilo zmeny stanov, odstúpenie člena predstavenstva a zvolilo člena predstavenstva.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1