Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203020

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 712/R  
OBCHODNÉ MENO: CAST IRON - vodárenské tvarovky, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Zemana 50/2366, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 34 123 741
DEŇ ZÁPISU: 28.06.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. odlievanie kovov - zlievarenstvo
2. strojárenské obrábanie kovov
3. sprostredkovanie obchodu
4. veľkoobchod s kovovými výrobkami
5. maloobchod s kovovými výrobkami
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
konateľ, Meno a priezvisko:  Stanislav Galbo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Zemana 50/2366, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 28.06.1995
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Stanislav Galbo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Zemana 50/2366, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 24.05.1995 v súlade  s ustanovením  § 56-75  § 105  a násl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  zmien a doplnkov.  
Stary spis: S.r.o.   4057
2. Na základe rozhodnutí Valného zhromaždenia zo dňa 03.01.1997 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
3. Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1998 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1