Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Výmazy
R203090

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56942/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: CHLADENIE ŠVIHRA, s. r. o. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dovalovo 237, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01
IČO: 46 743 715
DEŇ ZÁPISU: 28.06.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 28.06.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.02.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Radoslava Adamčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3. februára 271/3, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Okoličné, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 01.02.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.02.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 30.10.2020, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 23.01.2020 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš zo dňa 17.08.2020 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom CHLADENIE ŠVIHRA, s. r. o. "v likvidácii"  so sídlom Dovalovo 237, Liptovský Hrádok 033 01, IČO: 46 743 715 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 27.11.2020  V Y M A Z Á V A.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1