Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203108

ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 69/L  
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Malatiná
SÍDLO: Názov obce: Malatiná , PSČ: 026 01
IČO: 00 648 281
DEŇ ZÁPISU: 16.01.1991
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
2. výroba mliečnych výrobkov
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
5. služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou
6. zemné, demolačné a prípravné práce pre stavbu
7. maliarske, natieračské a sklenárske práce
8. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
9. údržba ciest
10. pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
11. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - približovanie a manipulácia s drevom
12. prenájom pracovných strojov a zariadení
13. prenájom motorových vozidiel
14. manipulácia s nákladom
15. vedecká činnosť v odbore poľovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Daniel Chomistek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravský Podzámok 449, Názov obce: Oravský Podzámok, PSČ: 027 41, Vznik funkcie: 22.10.2020
Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Karolína Chomisteková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravský Podzámok 449, Názov obce: Oravský Podzámok, PSČ: 027 41, Vznik funkcie: 22.10.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Krivda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Lehota 114, Názov obce: Horná Lehota, PSČ: 027 41, Vznik funkcie: 22.10.2020
Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen družstva v rozsahu poverenia. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma môže podpísať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.
VÝŠKA ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 920,533759 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV: 165,969595 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi v zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve dňa 4.11.1990.

Starý spis: Dr         450

Členská schôdza družstva dňa 27.12.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb.  a 42/92 Zb.

Starý spis: Dr          450
2. Výročná členská schôdza konaná dňa 6. 6. 1996 schválila zmenu stanov.
3. Na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.4.2002 bola schválená zmena stanov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1