Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203115

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10695/L  
OBCHODNÉ MENO: TuCon, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 63, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 010 04
IČO: 44 802 030
DEŇ ZÁPISU: 19.06.2009
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. banská činnosť
10. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3
11. vykonávanie trhacích prác
12. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
13. vnútroštátna nákladná cestná doprava
14. vedenie účtovníctva
15. výroba a spracovanie výbušnín
16. geodetické a kartografické činnosti
17. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
20. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
25. Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Žák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad na Studničkách 8964/2A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 01.12.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Schnierer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 412/14, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 01.12.2020
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lehota 72, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 01.12.2020
Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viera Palanová, Bydlisko: Názov obce: Rosina 481, PSČ: 013 22, Vznik funkcie: 01.12.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Gaňa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1125/30, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15, Vznik funkcie: 01.12.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje:
a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo  
b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Reto Marti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 21.12.2010
Meno a priezvisko:  Peter Krcho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stodolova 14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15, Vznik funkcie: 06.02.2019
Meno a priezvisko:  Olivier Laurent Bőckli, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route d ´Eissy 19, Názov obce: Domdidier, PSČ: CH-1564, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 01.12.2020
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Marti Tunnel AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: 3302, Štát: Švajčiarska konfederácia
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne
Počet: 24, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: MartiSlavia a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 945 672
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena.
3. Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1