Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203116

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10543/L  
OBCHODNÉ MENO: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 80
IČO: 36 672 084
DEŇ ZÁPISU: 07.09.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
3. údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
4. vnútroštátna nákladná cestná doprava
5. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
6. prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
7. prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
8. protikorózna ochrana
9. montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
10. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
11. maloobchod v rozsahu voľných živností
12. technické testovanie meranie a analýzy
13. vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
14. vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
15. vykonávanie technických prehliadok potrubí
16. vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
17. výroba priemyselných hnojív
18. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
19. čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
20. meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
21. výkon činnosti stavbyvedúceho
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. výkon činnosti stavebného dozoru
24. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností
25. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
26. dodávka a predaj elektriny
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Kamenišťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Hrdinov SNP 21A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 28.02.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halašova 1230/20, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 06.09.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marián Bunganič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košťany nad Turcom 330, Názov obce: Košťany nad Turcom, PSČ: 038 41, Vznik funkcie: 07.02.2020
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MVDr. Rastislav Zábronský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viliama Žingora 11480/101, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 24.10.2020
Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Alena Chudíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8373/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 26.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Peter Majko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Necpaly 305, Názov obce: Necpaly, PSČ: 038 12, Vznik funkcie: 31.05.2016
Meno a priezvisko:  Tibor Adamko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 9, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 19.06.2017
Meno a priezvisko: MUDr. Igor Homola, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1051/80, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 19.06.2017
Meno a priezvisko:  Oto Melišík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 30, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, Vznik funkcie: 26.09.2018
Meno a priezvisko:  Ján Beťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hôrky 427/34, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, Vznik funkcie: 15.12.2018
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Zacharides, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 2135/1A, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, Vznik funkcie: 25.06.2019
Meno a priezvisko: Mgr. Igor Hus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 698/5, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01, Vznik funkcie: 25.06.2019
Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Sumková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Čepčín 143, Názov obce: Malý Čepčín, PSČ: 038 45, Vznik funkcie: 25.06.2019
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Kollár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nekrasova 4898/1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 25.06.2019
Meno a priezvisko:  Martin Rybár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meškalská 2, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52, Vznik funkcie: 25.06.2019
Meno a priezvisko:  Ivan Korbeľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrička 89, Názov obce: Bystrička, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 28.10.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Babej, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaková 77, Názov obce: Diaková, PSČ: 038 02, Vznik funkcie: 28.10.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 997 413,590000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 997 413,590000 EUR
AKCIE:  
Počet: 753161, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: TURVOD-MH, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 80, IČO: 45 950 661
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, ktorá bola rozdelená.

2. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 05.05.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou TURVOD-MH, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 45 950 661 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TURVOD-MH, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1