Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R203127

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20007/S  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: TUCCI s.r.o. „v konkurze“
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klokočova 734, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01
IČO: 46 120 378
DEŇ ZÁPISU: 09.04.2011
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka S , Deň zápisu 09.04.2011, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 19.08.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Marek Lavrinc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klokočova 734, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01, Vznik funkcie: 19.08.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.10.2019
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 4K/9/2019-62 zo dňa 08. 10. 2019 právoplatné dňa 16. 10. 2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TUCCI s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica , značka správcu S1171.
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: Ing. Peter Medveď, Značka: S1171Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 16.10.2019
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 19.08.2014
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
rozhodnutím súdu podľa § 68 ods. 6 písm. f), g) Obchodného zákonníka
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 4K 9/2019-155 zo dňa 10.06.2020, právoplatného dňa 03.07.2020, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu TUCCI s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Klokočova 734, 981 01  Hnúšťa, IČO: 46 120 378 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť TUCCI s.r.o. „v  konkurze“ z obchodného registra  vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1