Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203151

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 1/S  
ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU): Závodný klub Mostáreň Brezno,  hospodárske zariadenie "v likvidácii"
ADRESA UMIESTNENIA: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 7, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ODŠTEPNÉHO ZÁVODU (INEJ ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
1. Hospodárska činnosť podľa §-u 102 Hospodárskeho zákonníka v týchto odboroch:
2. verejné stravovanie a ubytovanie
3. prevádzkovanie nepravidelnej osobnej a nákladnej dopravy /autodopravy/
4. práce pre komerčnú propagáciu a reklamu
5. remeselné, stavebné a údržbárske práce pre právnické a fyzické osoby
6. natáčanie, kopírovanie, požičiavanie a predaj nahraných video a audio kaziet
7. poradenské služby v oblasti 16 a 32 bitových počítačov triedy IBM-PC
8. revízia, skúšky, opravy a servis vyhradených elektrických zariadení prevádzaných v rozsahu povolenia podľa vyhlášky č.25/79  Zb.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 03.05.1993
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Podnik zastupuje a zaň podpisuje likvidátor.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Hospodárske zariadenie bolo zriadené zriaďovacou listinou, vydanou ÚV ČSOS kovopriemyslu Praha zo dňa 28.9.1990 v zmysle zák.č. 109/64 Zb. a zákona č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka.
2. Na základe rozhodnutia predsedníctva Federálnej rady OS KOVO zo dňa 12.12.1992 bolo hospodárske zariadenie zrušené likvidáciou dňom 15.12.1992  
Stary spis: Po         14

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1