Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203148

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3452/S  
OBCHODNÉ MENO: TRADE spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 975 55
IČO: 36 000 116
DEŇ ZÁPISU: 01.04.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. premájom /leasing/ predmetov dlhodobej spotreby, výrobných prostriedkov a nehnuteľností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely  jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. sprostredkovateľská činnosť v obchode a  službách v rozsahu voľnej činnosti
4. odkupovanie pohľadávok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing Stanislav Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 17, Názov obce: Banská Bystrica
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Durdiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1, Názov obce: Banská Bystrica, Výška vkladu: 27 000 Sk, Rozsah splatenia: 11 000 Sk
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Túry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšovec 2, Názov obce: Selce, Výška vkladu: 27 000 Sk, Rozsah splatenia: 11 000 Sk
Obchodné meno: IRB-LEAS a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 15, Názov obce: Banská Bystrica, IČO: 31 566 545, Výška vkladu: 20 000 Sk, Rozsah splatenia: 20 000 Sk
Meno a priezvisko: Ing Stanislav Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 17, Názov obce: Banská Bystrica, Výška vkladu: 27 000 Sk, Rozsah splatenia: 11 000 Sk
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 101 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VYHLÁSENIE KONKURZU
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: JUDr. Michaela Vieriková, Značka: S1924Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätej Anny 1, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, Vznik funkcie: 02.07.2020
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 26.3.1996 podľa §  105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 8998
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.6.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.  
3. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa  
19.10.1998, č.k. 47 - 24K 164/98-80 bol vyhlásený kon-
kurz na majetok TRADE, spol. s r.o. Nám. SNP 15,  
Banská Bystrica, IČO: 36 000 116 .  
Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Ján
Mravec,  advokát,  Advokátska kancelária, Skuteckého
12, Banská Bystrica.
4. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47-24K 164/98-Kl-1908 zo dňa 04.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 08. 2012, súd ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, Banská Bystrica.  
5. Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 47K/164/1998-2439 zo dňa 30. 01. 2020 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu Banská Bystrica 47K/164/1998-2466 zo dňa 01. 06. 2020, právoplatné dňom 02. 07. 2020, vo veci úpadcu TRADE spol.  s r.o., Nám. SNP č. 15, 975 55 Banská Bystrica, IČO: 36 000 116, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Puškár Škodovú, PhD, Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica. Za správcu konkurznej podstaty v tejto veci ustanovil JUDr. Michaelu Vierikovú, Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok, značka správcu S1924.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1