Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202745

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 77189/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: TeraKa, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna 2342/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 46 432 183
DEŇ ZÁPISU: 01.12.2011
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 01.12.2011, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 17.11.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - majetok úpadcu nepostačuje
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1