Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202747

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66005/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: we are VESPER, s. r. o., v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06
IČO: 45 623 830
DEŇ ZÁPISU: 25.06.2010
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 25.06.2010, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.02.2020
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: JNC Legal s .r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, IČO: 36 807 231, Vznik funkcie: 01.02.2020, Zástupca: Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gabčíkova 3583/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor je oprávnený pri výkone likvidácie konať v mene spoločnosti samostatne.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1