Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202746

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 64812/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: UniCare, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poloreckého 3, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04
IČO: 45 466 394
DEŇ ZÁPISU: 01.05.2010
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 01.05.2010, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 06.06.2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.05.2019 sp. zn. 37K/9/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.06.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka UniCare, s. r. o. , so sídlom Poloreckého 3, Bratislava, IČO: 45 466 394.
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Janček, Značka: S1214Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubová 3156/14, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 06.06.2019
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 03.09.2020
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku č.k. 37K/9/2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1