Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202740

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 115658/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: KM accounting s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodná 3/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06
IČO: 50 600 478
DEŇ ZÁPISU: 26.11.2016
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 26.11.2016, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.12.2019
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Kaliský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4330/27, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 01.12.2019
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti, a ak je ustanovených viacero likvidátorov, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1