Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202736

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 119364/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: ETANCO SK, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Suché Mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03
IČO: 36 528 889
DEŇ ZÁPISU: 20.08.1998
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 20.08.1998, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 31.01.2017
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: Mazars Tax k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Suché Mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, IČO: 35 951 010, Vznik funkcie: 31.01.2017, Zástupca: Meno a priezvisko:  Mickael André Compagnon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 31.01.2017
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti nezávisle za účelom vykonania úkonov spojených s likvidáciou v súlade s § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 31.01.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1