Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R202737

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50745/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Europäische Medienunion s. r. o., v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 17, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 44 006 888
DEŇ ZÁPISU: 23.02.2008
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 23.02.2008, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.04.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Christoph Mandl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mühlhäufelweg 4/38, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.04.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.04.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1