Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202927

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 1365/B  
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Subterra a.s. - organizačná zložka Slovenská republika
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 36 354 678
DEŇ ZÁPISU: 22.04.2006
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
8. ekonomické a organizačné poradenstvo,
9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
10. projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu,
11. činnosť vykonávaná banským spôsobom,
12. vykonávanie trhacích prác malého rozsahu pre podzemie,
13. projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
14. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
17. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení  
elektrických
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko: Ing. Martin Plíva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olgy Havlové 2899/15, Názov obce: Praha 3, Žižkov, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.11.2014
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený uskutočňovať všetky úkony týkajúce sa činnosti organizačnej zložky samostatne.  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie zriadovateľa zo dňa 31.5.2008.
3. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 29.09.2009.
4. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 30.05.2014.
5. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 04.11.2016.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: Subterra a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koželužská 2246/5, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 18000, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika
oddiel B, vložka č. 1383
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Tibor Trnovszký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Humpolky 1508, Názov obce: Tišnov, PSČ: 66601, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2014
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Bělohlav, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vyhlídce 827/52, Názov obce: Praha, Prosek, PSČ: 19000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.04.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Jaroslav Čižinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hnězdenská 586/16, Názov obce: Praha 8, Troja, PSČ: 18100, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 24.04.2018
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ondřej Fuchs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ve Strnadovně 944, Názov obce: Kladno - Rozdělov, PSČ: 27204, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.09.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Ivan Hrdina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Xaverovská 560/28, Názov obce: Praha 9, Kbely, PSČ: 19700, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 24.04.2018
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Šinovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Okrouhlíkem 2351/4, Názov obce: Praha 8, Libeň, PSČ: 18000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.04.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Tesař, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rokytnice 445, Názov obce: Rokytnice, PSČ: 75104, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Zykán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hyacintová 3208/8, Názov obce: Praha 10, Záběhlice, PSČ: 10600, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.04.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Spoločnosť zastupujú a zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže splnomocniť jedného člena predstavenstva na samostatné zastupovanie v prípade, že sa toto splnomocnenie týka určitého právneho úkonu.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1