Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202930

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62779/B  
OBCHODNÉ MENO: TECHNOLIM, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
IČO: 36 518 999
DEŇ ZÁPISU: 10.03.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej  živnosti (maloobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej  živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť
4. poradenská činnosť v oblasti výstavby v  potravinárskom priemysle a gastronómii
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
6. spracovanie plastov- úprava umelých čriev
7. prenájom hnuteľných vecí
8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
9. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
10. reklamná a propagačná činnosť
11. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
12. prenájom strojov a zariadení
13. výroba potravinárskych výrobkov a ich balenie
14. poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Sládečko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sladová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Sládečko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sladová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 13 279,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 279,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Commeris, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalnická cesta 3A, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, IČO: 36 536 393
Obchodné meno: Presburg, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, IČO: 36 550 671
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 22.1.1997 podľa § 56 - 75 a § 105 -  153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov.  
2. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo  dňa 9.7.1997.
3. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.04.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, kpt. Nálepku 139 na Levice, Mestský majer 2.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.2.2001.
5. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.05.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Mestský majer 2 na Levice, časť Géňa 56.
6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.04.2008 o zlúčení spoločnosti TECHNOLIM, spol. s r.o. so sídlom Kalnická cesta 3A, 934 01 Levice, IČO: 36 518 999, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10097/N so spoločnosťou Commeris, s.r.o. so sídlom Kalnická cesta 3A, 934 01 Levice, IČO: 36 536 393 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11932/N.
Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 25.04.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N /2008, Nz 17323/2008, NCRis 17159/2008 sa obchodná spoločnosť TECHNOLIM, spol. s r.o. so sídlom Kalnická cesta 3A, 934 01 Levice, IČO: 36 518 999, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10097/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Commeris, s.r.o. so sídlom Kalnická cesta 3A, 934 01 Levice, IČO: 36 536 393 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11932/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Commeris, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra.

7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2009 a 15.3.2010 o zrušení spoločnosti Presburg, s.r.o., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava,  IČO: 36 550 671, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 62551/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou TECHNOLIM, spol. s r.o., so sídlom Blagoevova 9, Bratislava 851 04, IČO: 36 518 999 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 62779/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.12.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1583/2009, Nz 55197/2009 v znení opravnej doložky zo dňa 15.3.2010 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Presburg, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.  
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.2010.  
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1