Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202917

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19255/B  
OBCHODNÉ MENO: SLÁVIA BETA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 3697/49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
IČO: 35 768 614
DEŇ ZÁPISU: 30.06.1999
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. sadovnícke práce,
7. opracovanie dreva,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mauro Bonollo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): naměstí bratrú Synků 10/477, Názov obce: Praha, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.01.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ANGAM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzeňská 24/558, Názov obce: Praha 5 - Smíchov, PSČ: 15000, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 13 299,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 13 299,000000 EUR
Obchodné meno: PAESTUM, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): náměstí Bratří Synků 477/10, Názov obce: Nusle, Praha 4, PSČ: 140 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 27450546, Výška vkladu: 13 299,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 13 299,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 598,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 598,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Agaviana s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, IČO: 46 950 044
Obchodné meno: ASALI s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, IČO: 47 342 846
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.1999 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2004. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.12.2004.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2005.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.01.2009.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2009. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 27.01.2009.
7. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.7.2015, č.k. 33Exre/272/2015-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.8.2015.
8. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2016.
9. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 8K/9/2015-261, 1115204645 zo dňa 12.12.2016, právoplatným dňa 6.1.2017, súd konanie na majetok Dlžníka v zmysle § 161 ods. 1 C.s.p. v spojení s ust. § 3 ZKR zastavil.  
10. Zmluva o zlúčení uzavretá vo forme notárskej zápisnice dňa 19.7.2019 medzi spol. Agaviana s. r. o., sídlom Šustekova 49 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 950 044 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86392/B ako zanikajúcou spoločnosťou 1, spol. ASALI s.r.o., sídlom Šustekova 49 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 342 846 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 90893/B ako zanikajúcou spoločnosťou 2 a spol. SLÁVIA BETA, s.r.o., sídlom Šustekova 49 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 768 614, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19255/B ako nástupníckou spoločnosťou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1