Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202856

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 148998/B  
OBCHODNÉ MENO: Lexico s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05
IČO: 52 931 757
DEŇ ZÁPISU: 15.02.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Čistiace a upratovacie služby
8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Administratívne služby
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
15. Prenájom hnuteľných vecí
16. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
17. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
18. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
23. Vedenie účtovníctva
24. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
25. Dizajnérske činnosti
26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
27. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
28. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
29. Poskytovanie služieb osobného charakteru
30. Chov vybraných druhov zvierat
31. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
32. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
33. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
34. Poskytovanie služieb v rybárstve
35. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
36. Výroba potravinárskych výrobkov
37. Výroba kŕmnych zmesí
38. Výroba nápojov
39. Textilná výroba
40. Odevná výroba
41. Spracovanie kože
42. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
43. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
44. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
45. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
46. Výroba koksu a rafinovaných produktov
47. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
48. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
49. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
50. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
51. Keramická výroba
52. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
53. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
54. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
55. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
56. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
57. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
58. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
59. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
60. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
61. Výroba bižutérie a suvenírov
62. Výroba hudobných nástrojov
63. Výroba hračiek a hier
64. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
65. Výroba sviečok a tieniacej techniky
66. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
67. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
68. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
69. Prípravné práce k realizácii stavby
70. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
71. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
72. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
73. Sťahovacie služby
74. Prevádzka malých plavidiel
75. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
76. Prevádzkovanie úschovní
77. Kuriérske služby
78. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
79. Prevádzkovanie výdajne stravy
80. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
81. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
82. Finančný lízing
83. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
84. Záložne
85. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
86. Faktoring a forfaiting
87. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
88. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
89. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
90. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
91. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
92. Zadávanie klinického skúšania liečiv
93. Fotografické služby
94. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
95. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
96. Služby požičovní
97. Informačná činnosť
98. Verejné obstarávanie
99. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
100. Prevádzkovanie jaslí
101. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
102. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
103. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
104. Poskytovanie sociálnych služieb
105. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
106. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
107. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
108. Výroba zdravotníckych pomôcok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Samuel Slíž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 21.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Samuel Slíž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1