Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202788

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5417/B  
OBCHODNÉ MENO: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dialničná 2, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 31 354 467
DEŇ ZÁPISU: 12.07.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vnútroštátne zasielateľstvo,
2. zasielateľstvo,
3. prenájom prepravných a skladacích priestorov (zariadení),
4. prenájom zvláštnych dopravných prostriedkov,
5. poskytovanie služieb spojených so zasielateľstvom,
6. skladovanie,
7. vybavovanie colnej agendy,
8. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
10. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 6 (šesť),
11. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úradu v rámci územia Spoločenstva,
12. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 18 (osemnásť),
13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
14. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Katarína Nešporová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 11.08.2011
Meno a priezvisko:  Petr Staněk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slunečná 608, Názov obce: Štěnovice, PSČ: 332 09, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.10.2011
Meno a priezvisko:  Peter Benda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 08.04.2019
Meno a priezvisko:  Gregor Schmassmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Im oberen Brühl 8, Názov obce: Muttenz, PSČ: 4132, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 01.09.2019
Meno a priezvisko:  Jiří Tůma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žežice 189, Názov obce: Příbram, PSČ: 26101, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.10.2019
Meno a priezvisko:  Piotr Okurowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husarii 25, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-951, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 15.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Deutsche Post International B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. de Coubertinweg 7N, Názov obce: Maastricht, PSČ: 6225XT, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 17 440,000000 EUR, Rozsah splatenia: 17 440,000000 EUR
Obchodné meno: Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charles de Gaulle Strasse 20, Názov obce: Bonn, PSČ: 53133, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 1 742 560,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 742 560,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 760 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 760 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj podniku alebo časti podniku: Spoločnosť DANZAS spol. s r.o. predala spoločnosti DHL International/Slovakia/, spol. s r.o. časť podniku (vedenú pod názvom Divízia Freight) na základe Zmluvy o predaji časti podniku z 02.11.2004, v znení dodatku č. 1 z 15.12.2004. Predaj časti podniku bol schválený spoločníkmi oboch spoločností dňa 02.11.2004.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.3.1993 v súlade s § 57 a 105 a  nasl. Obch. zák. Podľa vyhlásenia správcu  vkladu splatili spoločníci základné vklady   ku dňu registrácie spoločnosti v celosti. Starý spis: S.r.o.  11140  
2. Osvedčenie valného  zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice napísanou JUDr. Helenou  Hrušovskou dňa 22.4.1997 pod č. N 179/97, Nz 173/97.  
Starý spis: S.r.o.  11140
3. Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1998.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.1999.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
6. Notárska zápisnica N 163/2000, Nz 163/2000 zo dňa 18.7.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou INTERZAS, s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO: 31 360 840, ktorá zaniká bez likvidácie.
Zmluva o zlúčení preberajúcej spoločnosti DANZAS spol. s r.o. so zrušenou spoločnosťou INTERZAS, s.r.o. podpísaná dňa 18.7.2000.
Všetky práva a povinnosti, známe i neznáme záväzky a pohľadávky i celé imanie zrušenej spoločnosti INTERZAS, s.r.o. prechádzajú na spoločnosť DANZAS spol. s r.o. ku dňu výmazu spoločnosti INTERZAS, s.r.o.  
z obchodného registra.
7. Notárska zápisnica N 638/2003, Nz 65904/2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy, odvolaní všetkých konateľov a prokuristov spoločnosti a voľbe nového konateľa spoločnosti.  
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.11.2004. Zánik funkcie konateľa Laurenca Svitoka dňa 1.1.2005. Zmena obchodného mena, pôvodné: DANZAS spol. s r.o.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2008 a zo dňa 26.11.2008.
11. Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 11.08.2011.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2011.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2012
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2013.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2015.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2016.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1