Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202769

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37581/B  
OBCHODNÉ MENO: Bainbridge Slovakia Bratislava Danubia Hyper s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 35 955 252
DEŇ ZÁPISU: 21.09.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Franck Ruimy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Knightsbridge 1, Názov obce: Londýn, PSČ: SW1X 7LX, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 17.02.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ menom spoločnosti koná v celom rozsahu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prebieha tak, že k  nadpísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: LDV Management Bainbridge Holding S.C.A., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Route de Treves 6A, Názov obce: Senningerberg, PSČ: L-2633, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Výška vkladu: 10 671 290,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 671 290,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 671 290,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 671 290,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.11.2019
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: Mazars Tax k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, IČO: 35 951 010, Vznik funkcie: 01.11.2019, Zástupca: Meno a priezvisko:  Mickael André Compagnon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti nezávisle za účelom vykonania úkonov spojených s likvidáciou v súlade s § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.11.2019
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 204/2005, Nz 41500/2005, NCRls 40947/2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.6.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2010.  
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1