Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202821

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4141/B  
OBCHODNÉ MENO: GANA TRADE, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52
IČO: 35 973 391
DEŇ ZÁPISU: 10.01.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. administratívna činnosť,
5. automatizované spracovanie údajov,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. nákup a predaj zdravotníckej techniky v rozsahu voľnej živnosti,
10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
12. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,
14. prieskum trhu a verejnej mienky
15. technicko-organizačné zabezpečovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
17. prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií,
18. činnosť miesta uloženia písomnosti nearchívnej povahy,
19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
20. kopírovacie a reprografické práce,
21. vedenie účtovníctva,
22. bezpečnostnotechnické služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
podpredseda, Meno a priezvisko:  Irena Boržíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 508/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 10.04.2017
člen, Meno a priezvisko: Ing. Valéria Čerevková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 1498/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 10.04.2017
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Bc. Martin Fabíni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 1229/17, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Vznik funkcie: 09.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú vždy všetci traja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu funkcii pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
predseda, Meno a priezvisko:  Ľubomír Dzurák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 632/9, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Vznik funkcie: 10.04.2017
podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Táňa Hlatká, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 9308/3A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 10.04.2017
člen, Meno a priezvisko:  Mária Šebestová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smikova 1138/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 10.04.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 250, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť vo forme notárskej zápisnice č. N 165/2007, Nz 15964/2007, NCRls 15928/2007 zo dňa 26.04.2007.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 243/2007, Nz 24943/2007, NCRls 24788/2007 zo dňa 25.06.2007.
6. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.07.2008.
7. Notárska zápisnica N 366/2008, Nz 62147/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.  
Notárska zápisnica N 201/2008, Nz 30285/2008 zo dňa 16.07.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.  
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2010, Nz 18657/2010 zo dňa 26.05.2010.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 493/2010 Nz 56063/2010 zo dňa 15.12.2010.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2012.
13. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2013.
14. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.6.2015, sp. zn. 34 Exre/93/2015 – 8,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.7.2015.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1