Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202947

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 341/B  
OBCHODNÉ MENO: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 90
IČO: 31 320 155
DEŇ ZÁPISU: 01.04.1992
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prijímanie vkladov,
2. poskytovanie úverov,
3. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
4. finančný lízing,
5. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
6. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
7. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
8. finančné sprostredkovanie,
9. uloženie vecí,
10. prenájom bezpečnostných schránok,
11. poskytovanie bankových informácií,
12. hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
13. funkciu depozitára podľa osobitného predpisu,
14. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,
15. investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,  
f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,  
g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
16. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
17. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,  
b) nástroje peňažného trhu,  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
18. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,  
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
19. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,  
b) nástroje peňažného trhu,  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
20. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,  
b) nástroje peňažného trhu,  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
21. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
22. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
23. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb,
24. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
25. služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov,
26. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
27. vydávanie a správa elektronických peňazí,
28. obchodovanie na vlastný účet : s  
(i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti;
(ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene;
(iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
29. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty,
30. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu
(i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent,
(ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent,
(iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Roberto Vercelli, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6954/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 01.11.2017
Meno a priezvisko:  Andrej Viceník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 16940/1M, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.12.2017
člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Magala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 03.03.2018
člen, Meno a priezvisko:  Martin Techman, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čížková 360, Názov obce: Jesenice, PSČ: 252 42, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 02.03.2018
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Alexander Resch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 7492/3B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 03.10.2019
členka predstavenstva, Meno a priezvisko:  Marie Kovářová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terronská 560/2, Názov obce: Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.04.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva,
ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
DOZORNÁ RADA:  
podpredsedníčka, Meno a priezvisko: Ing. Elena Kohútiková, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 20, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 16.04.2019
predseda, Meno a priezvisko:  Ignacio Jaquotot, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pseo. Alcobendas 14 16, Názov obce: Madrid, PSČ: 20121, Štát: Španielske kráľovstvo, Vznik funkcie: 16.04.2019
Meno a priezvisko:  Christian Schaack, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Scheuerhof 29, Názov obce: Canach, PSČ: L-5412, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Vznik funkcie: 16.04.2019
Meno a priezvisko:  Marco Fabris, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Gen. Dalla Chiesa 72, Názov obce: Cavaria con Premezzo (Varese), Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 02.05.2019
Meno a priezvisko: PhDr. Peter Gutten, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 9025/9, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 19.12.2019
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Szabo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Trajana 4753/20, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 24.01.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 430 819 063,810000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 430 819 063,810000 EUR
AKCIE:  
Počet: 4078108, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR
Počet: 89, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 319 391,890000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: VÚB Factoring, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 90, IČO: 31 345 310
Obchodné meno: Consumer Finance Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 12, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01, IČO: 35 923 130
Obchodné meno: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pobřežní 620/3, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00, Štát: Česká republika, IČO: 04 616 073
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654.
Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94.
Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995.
Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995.  
Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens-
tva konaného dňa 9.5.1995.
Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995.
Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995.
Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996.
Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996.
Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996.
Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997.
Notárska zápisnica  Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII.
Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97.
Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia  
Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
2. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 30.11.1998, notárska zápisnica Nz 438/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.1998.
3. Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1999 pod č. N 643/99, Nz 642/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
5. Zápis z 11.zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1999
6. Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000.
Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
7. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 115/2001, Nz  113/2001 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom.
8. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia  vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2001, Nz 516/2001 zo dňa 21.11.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz  581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s.
Rozhodnutie NBS zo  dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.
12. Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva.
Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.2002, na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva a odvolaný jeden z členov predstavenstva.
13. Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
14. Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, deň zániku funkcie: 2.5.2002. Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.4.2002.

15. Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Adriano Arietti, deň zániku funkcie : 22.11.2002.
Zápis z 8. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2002.
17. Božo Prka, deň zániku funkcie: 5.12.2002. Notárska zápisnica č. N 519/02, NZ 519/02 zo dňa 5.12.2002.
18. Luigi Carnelli, deň zániku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Carlo Boffito, deň zániku funkcie člena dozornej rady - 22.5.2003.
Dr. Gyorgy Surányi, deň zániku funkcie podpredsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Dr. Gyorgy Surányi, deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 179/2003, Nz 39406/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
19. Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.

20. Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
21. Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004.  Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
22. Výpis zo zápisu z 1.zasadnutia dozornej rady konaného dňa 09.02.2005
23. zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho
- zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva
- súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
24. Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
25. Zápis zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006.
26. Notárska zápisnica č. N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007 zo dňa 23.04.2007.
27. Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
28. Výpis zo zápisnice 1.zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.01.2008.
29. Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 07.04.2008. Notárska zápisnica č. N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008 zo dňa  18.04.2008, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2008.
30. Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.07.2008 o vymenovaní člena predstavenstva Daniela Fanina.
31. Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 20.1.2009.
32. Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
33. Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
34. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
35. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.4.2010. Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010 zo dňa 22.04.2010.
36. Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.
37. Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
38. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2011.
39. Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012 zo dňa 17.04.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2012.
40. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 05.09.2012.
41. Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis  zo dňa  04.02.2013.
42. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.1.2013, č.k. 33Exre/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2013.
43. Rozhodnutie per rollam Dozornej rady  zo dňa 08.03.2013.
44. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
45. Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
46. Výpis z rozhodnutia per - rollam zo dňa 29.10.2013.
47. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2014.
48. Notárska zápisnica z 2. valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
49. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa17.03.2014.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.
50. Rozhodnutie per rollam zo dňa 24.07. 2014.
51. Výpis zo zápisnice z  1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
52. Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
53. Osvedčený odpis Notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2017 - Zmluva o zlúčení
54. Notárska zápisnica zo dňa 11.12.2017 - Pojekt rozdelenia zlúčením
55. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 347/2019, Nz 29534/2019, NCRIs 30236/2019 zo dňa 16.09. 2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1