Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202915

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4029/B  
OBCHODNÉ MENO: SHARK Computers, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 35 726 229
DEŇ ZÁPISU: 21.08.1997
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. automatizované spracovanie dát,
2. poradenstvo konzultačná činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie    dát,
3. výroba videa,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek,
5. prenájom športových potrieb,
6. prenájom motorových lodí, vozidiel a prívesných vozíkov,
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. leasingová činnosť,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Kristián Grendel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardoňovo 376, Názov obce: Bardoňovo, PSČ: 941 49, Vznik funkcie: 23.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene predstavenstva koná člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 244 290,700000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 244 290,700000 EUR
AKCIE:  
Počet: 3000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,193900 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov podľa článku 5.1 písm. a) stanov spoločnosti, súhlas predstavenstva s prevodom akcii podľa článku 5.1 písm. b) stanov spoločnosti.
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 644 709,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov podľa článku 5.1 písm. a) stanov spoločnosti, súhlas predstavenstva s prevodom akcii podľa článku 5.1 písm. b) stanov spoločnosti.
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 500 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov podľa článku 5.1 písm. a) stanov spoločnosti, súhlas predstavenstva s prevodom akcii podľa článku 5.1 písm. b) stanov spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: SHARK Online, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, IČO: 45 689 288
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 23.7.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o.  22442
2. Zápisnica z VZ zo dňa 12.6.1998, dodatok č. 1 k SZ zo dňa 15.6.1998.
3. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.7.1998.
Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 443/98, Nz 443/98 zo dňa 25.11.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Rozhodnutie o zmene spísané do notárskej zápisnice č. N 222/2003,Nz 17698/2003 dňa 11.3.2003.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.7.2006 - zvýšenie základného imania a pristúpenie nového spoločníka.  
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene právnej formy spoločnosti SHARK Computers spol. s r.o., so sídlom Fedákova 26, 841 02 Bratislava, IČO: 35 726 229, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 15419/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1062/2010 Nz 29562/2010 zo dňa 19.08.2010.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.02.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice  N 921/2012, Nz 3726/2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z Fedákova 26, Bratislava 841 02 na Tuhovská 1, 831 07 Bratislava.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2013 spísané vo forme notárskej zápisnice N 540/2013 Nz 16232/2013
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2013.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.12.2013.
12. Notárska zápisnica N 866/2014, Nz 30972/2014, NCRls 31599/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2014.
13. Notárska zápisnica N 1402/2014, Nz 59596/2014, NCRls 60495/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
14. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2017.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 565/2017, Nz 7304/2017, NCRls 7452/2017 zo dňa 07.03.2017.  
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1