Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202775

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2784/B  
OBCHODNÉ MENO: Berkshire BLUE CHIP, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 35 818 263
DEŇ ZÁPISU: 15.08.2001
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
5. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
8. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
9. reklamné a marketingové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Marcela Kohútová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanácka 1492/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 22.03.2019
Meno a priezvisko:  Beata Solomou, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 22.03.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Tatiana Hrušková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 901/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 06.05.2016
Meno a priezvisko:  Marcela Pelikánová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 385/13, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 19.03.2020
Meno a priezvisko: Ing. Jana Fülöpová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 572/6, Názov obce: Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 951 01, Vznik funkcie: 19.03.2020
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Diversified Retail Company, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): River Park Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: na meno, kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.8.2001 a jej dodatkom zo dňa 14.8.2001 v zmysle § 154-220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. Nz 459/2001 spísaná dňa 7.8.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica Nz 499/2001 zo dňa 22.8.2001 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, so zmenou stanov spoločnosti, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.8.2001.
3. Notárska zápisnica Nz 768/2001 zo dňa 30.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.2001.
4. Notárska zápisnica č. Nz 185/2002 zo dňa 17.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov, zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Deň zániku funkcie členov predstavenstva
Radoslava Grečmala a Pavla Franka a členov dozornej rady Ing. Petra Korbačku a Silvie Hržičovej : 17.5.2002.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2004.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.3.2004.
7. Notárska zápisnica N 233/2004, Nz 42983/2004 spísaná dňa 19.5.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
8. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2008.
9. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.4.2009.
10. Rohodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2010, Nz 10178/2010, NCRls 10353/2010 dňa 24.03.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného DK Development, a.s. na nové Berkshire BLUE CHIP, a. s.
11. Notárska zápisnica N 191/2010, Nz 21622/2010 zo dňa 16.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.  
12. Notárska zápisnica č. N 303/2010, Nz 34800/2010,  NCRls 35348/2010 zo dňa  28.09.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011.
14. Notárska zápisnica N 244/2011, Nz 30834/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.08.2011 - zmena sídla spoločnosti
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2016.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2017. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 568/2017, Nz 29922/2017, NCRls 30565/2017 zo dňa 28.08.2017.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 12.10.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1