Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galba Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: D. Skuteckého 1637 / 1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1993
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/54/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/54/2020 zo dňa 28.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Tomáš Galba, nar. 20.08.1993, trvalý pobyt: D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky.

V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042 0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo 4542020 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „Galba-preddavok na trovy“.

JUDr. Marek Letkovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1