Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galba Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: D. Skuteckého 1637 / 1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1993
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/54/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/54/2020 zo dňa 28.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Tomáš Galba, nar. 20.08.1993, trvalý pobyt: D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 4OdK/54/2020 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň oznamuje kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, e-mail: spravca.letkovsky@gmail.com.

JUDr. Marek Letkovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1