Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 1. mája  90/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2020 S459
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/61/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka: Martina Pechová, nar. 17.4.1992, bytom ul. 1. mája 90/60, 901 01 Malacky, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e - mailom na office@patent-iurist.sk.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1