Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orth Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Plavecký Štvrtok -, - Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu: Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/114/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/114/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1406, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka: Jozef Orth, nar. 02.07.1981, tr. bytom 900 68 Plavecký Štvrtok, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod spisovou značkou 33OdK/114/2020, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z .z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 33OdK/114/2020 S1406 v kancelárii správcu:  JUDr. Štefan Dedák, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Bratislave, dňa 13.11.2020

JUDr. Štefan Dedák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1