Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orth Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Plavecký Štvrtok -, - Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu: Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/114/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/114/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Štefan Dedák zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1406, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka: Jozef Orth, nar. 02.07.1981, tr. bytom 900 68 Plavecký Štvrtok, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 33OdK/114/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK45 1100 0000 0029 4001 9157 vedený v Tatra Banka, a.s.

Variabilný symbol: 331142020

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Jozef Orth, kaucia popretia pohľadávky 33OdK/114/2020

V Bratislave, dňa 13.11.2020

JUDr. Štefan Dedák, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1