Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iosif Vatlavik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslavovská  360/9, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1986
Obchodné meno správcu: MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu: Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2020 S1859
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/51/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Alpex, k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06  Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu Iosif Vatlavik, nar. 11.06.1986, trv. byt. Kvetoslavovská 360/9, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Úpadca“), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.: 4OdK/51/2020, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú.: 4027899229 / 7500, IBAN: SK17 7500 0000 0040 2789 9229, BIC: CEKOSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 26.11.2020

MS Alpex, k.s., Správca S1859

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1