Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iosif Vatlavik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslavovská  360/9, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1986
Obchodné meno správcu: MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu: Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2020 S1859
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/51/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4OdK/51/2020 zo dňa 28.10.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku 228/2020 vydanom dňa 26.11.2020 pod č. K085275 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Iosif Vatlavik, nar. 11.06.1986, trv. byt. Kvetoslavovská 360/9, 900 42 Dunajská Lužná a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť MS Alpex, k.s, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 4OdK/51/2020 S1859 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palisády 33, 811 06  Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 232 410 205 alebo e-mailom na msalpex@gmail.com.

V Bratislave, dňa 26.11.2020

MS Alpex, k.s., Správca S1859

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1