Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gajova  2525/19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/44/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/44/2020
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 32OdK/44/2020 zo dňa 13.5.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Jana Majerčíková, nar. 5.6.1963, bytom Gajova 2525/19, 811 09 Bratislava a ustanovil ma za správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 97/2020 zo dňa 22.5.2020 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 23.5.2020.

 

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 21.7.2020 predložila súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. 

 

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1