Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wittgrúber Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tranovského 2178 / 30, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1945
Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/90/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/90/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom k.s., so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca dlžníka Augustín Wittgrúber, nar. 02.05.1945, trvale bytom Tranovského 2178/30, 841 02 Bratislava, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., číslo účtu/IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.

Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1