Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wittgrúber Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tranovského 2178 / 30, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1945
Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/90/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/90/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava 811 01, správca dlžníka Augustín Wittgrúber, nar. 02.05.1945, trvale bytom Tranovského 2178/30, 841 02 Bratislava, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava, v úradných hodinách od 8. 00 hod. do 16. 00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: havlat@havlat.sk, alebo na čísle telefónu: 02/5441 0102.

Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1