Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeman Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Medveďovej 1575 / 15, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/229/2020 S1811
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/229/2020
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.09.2020, zverejneným v OV č. 186/2020 dňa 28.09.2020 pod č. k. 27OdK/229/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Pavel Zeman, nar. 26.11.1969, trvale bytom Medveďovej 1575/15, 851 05 Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“). 

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka. 

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Bratislave dňa 26.11.2020

JUDr. Lenka Ivanová, Správca 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1