Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bratislava-Petržalka 85001, 850 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/81/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/81/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pod č. SK9509000000005028334830, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1