Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bratislava-Petržalka 85001, 850 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/81/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/81/2020
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA MEDDELELSE OM INDLEDNING

AF INSOLVENSBEHANDLING

DE MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

IT AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

PL POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PT AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“), ako správca dlžníka: Jaroslav Vašek, nar. 16.07.1960, 850 01 Bratislava - Petržalka  (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 4OdK/81/2020 zo dňa 04.11.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 227/2020 zo dňa 25.11.2020 bol vyhlásený konkurz Dlžníka a za správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, značka správcu S1271, so sídlom Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava.

According to the Regulation of the European Parliament and Council  of the European Union NO. 2015/848 dated 20th  of May 2015  (hereinafter as “Regulation”), as a bankruptcy trustee of the Debtor: Jaroslav Vašek, date of birth 16 July 1960, 850 01 Bratislava- Petržalka (hereinafter only as „Debtor“) I inform that by the decision of District court Bratislava I., reference: 4OdK/81/2020 of 4 November 2020 published in Commercial bulletin No.: 227/2020 of 27 November 2020 bankruptcy procedure was declared and as bankruptcy trustee of the Debtor was appointed  JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, No.: S1271, address: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava.

V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca, Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only as „BRA“) the creditors of the Debtor have to register their claims in basic 45 days period from the day of the bankruptcy procedure declaration in one original to the bankruptcy trustee, address: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, bankruptcy trustee, Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava. The beginning of the period to register claims in bankruptcy procedure is considered the day following the publication of decision of bankruptcy procedure declaration in the Commercial bulletin.

V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno/názov, poštovú adresu prípadne emailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa;
 • suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
 • ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
 • ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje;
 • povaha pohľadávky;
 • skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
 • skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
 • skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:

 • the name, postal address, email address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor;
 • the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different;
 • if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
 • if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs;
 • the nature of the claim;
 • whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
 • whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and
 • whether any setoff is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide  zostaviť rozvrh výťažku.

If the creditor delivers to the bankruptcy trustee registration form later, the registration form shall be considered, however the creditor can not exercise the voting rights and other rights associated with the registered claim. Creditors have right to register their claims until intention to set up such allocation is published in the Commercial bulletin by the bankruptcy trustee.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must contain basic essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

To the application the documents providing the information stated in application must be attached. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in accountancy.

 

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered application of the receivable to the trustee office.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.

In bankruptcy proceeding also such creditor applies his claim, which is against another person than debtor, if the claim is secured by security right to property of debtor. Such creditor can be satisfied in bankruptcy proceeding only from proceeds obtained by selling property, which secure his claim, whereas voting rights at the creditors meeting may be exercised only to the extent to which the claim is likely to be satisfied from the property, by which it is secured.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa.

In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. . Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The claims are applied in Euros. If the claim is not applied in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

A creditor who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is obliged to designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak Republic and notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin.

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1