Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bratislava-Petržalka 85001, 850 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/81/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/81/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní v časoch: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, e-mailom: akpodhorska@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903 55 00 86.

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1