Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remord, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 957 239
Obchodné meno správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP  14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/53/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 37K/53/2019
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 04.11.2020, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Remord, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje

 

1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA

Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod poradovým číslom 1. zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2020 zo dňa 27.08.2020 pod položkou K065066 (oddelená podstata).

2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ

2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní

b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva

c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva

d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:

a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 37K/53/2019 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10. deň sa považuje najbližší pracovný deň.

b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.

c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,00 EUR pre jednotlivé súpisové zložky majetku najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením e-mailu pre elektronické doručovanie písomností

b) označenie predmetu kúpy - „osobné motorové vozidlo BMW X5 30d - Remord s.r.o.“

c) návrh kúpnej ceny v eurách

d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov, fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie

e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 500,00 EUR ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, súhlasí so vzorom Kúpnej zmluvy a prijíma ich, podpísané oprávnenou osobou

g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, ktoré znenie dohody zašle správca na žiadosť záujemcu v elektronickej podobe

h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený záloh vo výške 500,00 EUR ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku

2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.

2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.

3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 04.11.2020.

3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia ponúk správcom, zabezpečeným veriteľom a veriteľským výborom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.

3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,00 EUR najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.

3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500,00 EUR zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.

3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail: spravcovska@fardouspartners.com.

V Bratislave, dňa 26.11.2020

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1