Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nino Krebs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slatinská 5024/28, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu: Račianska 24E, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/93/2020 - 12 S1686
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/93/2020
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popretie pohľadávky veriteľom

 

Správca JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie: Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Nino Krebs, nar.: 14.01.1984, trvale bytom Slatinská 5024/28, 821 07 Bratislava, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,- EUR možno skladať na bankový účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK06 7500 0000 0040 2790 7284. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Alexandra Karlíková, správca  úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1