Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nino Krebs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slatinská 5024/28, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu: Račianska 24E, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/93/2020 - 12 S1686
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4OdK/93/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o nahliadnutí do spisu.

 

Správca JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie: Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Nino Krebs, nar.: 14.01.1984, trvale bytom Slatinská 5024/28, 821 07 Bratislava,  týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Račianska 24 E, 831 02 Bratislava  v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 - 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: ak@ak-karlikova.sk, prípadne telefonicky na čísle telefónu: 02/ 45 52 95 52 alebo na čísle mobilného telefónu: 0948 233 339.

 

JUDr. Alexandra Karlíková,správca  úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1