Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Andrusovova 909 / 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu: Blumentálska 21, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/304/2020 S398
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/304/2020
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

 V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Tibor Horváth, nar. 17. 06. 1980, trv. byt. Andrusovova 909/1, 851 01 Bratislava,  oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27OdK/304/2020 zo dňa 08.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 205/2020 zo dňa 23.10.2020 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Tibor Horváth, nar. 17. 06. 1980, trv. byt. Andrusovova 909/1, 851 01 Bratislava, hereby I inform you, that District Court in Bratislava I declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 27OdK/304/2020  dated 08.10.2020 and published in the Commercial bulletin No. 205/2020 dated 23.10.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.10.2020. Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the Discrit Court Bratislava I was published on 23.10.2020. The bankruptcy was declared of following day.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: Blumentálska 21, P.O. Box. č. 34, 820 18 Bratislava, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto prípade každá pohľadávka samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: Blumentálska 21, P.O. Box. č. 34, 820 18 Bratislava, Slovak republic. Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form,

which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:

a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa;

b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný;

c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje;

e) povaha pohľadávky;

f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo

h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.

Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall include the following information:

(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor;

(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different;

(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs;

(e) the nature of the claim;

(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and

(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may require the creditor to provide a translation in the Slovak language.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the bankrupt.

JUDr. Peter Vároši., správca

JUDr. Peter Vároši., trustee

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1