Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086514
Spisová značka: 2K/27/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu:  Peter Rusch, nar. 23.05.1978, bytom (s
miestom podnikania) Šmidkeho 1407/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35 079 801, ktorého správcom je: SKP, k.s., so
sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie,
takto
rozhodol

Odvoláva z funkcie správcu:  SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.  Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

 V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2020
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1