Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086511
Spisová značka: 1NcKR/1/2020


Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Ján Pavlus, nar. 02.06.1983, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec 759
na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Dlžníka: Ján Pavlus, nar. 02.06.1983, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec 759 oddlžuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.11.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1