Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086510
Spisová značka: 3K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ján Pavlus, nar. 02.06.1983, bytom 023 34
Kysucký Lieskovec 759, uznesením 3K/20/2015-393 zo dňa 7.9. 2020 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 6.10. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 13.10.2020
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1