Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086506
Spisová značka: 2K/19/2012
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok  úpadcu: Michal Doboš, nar.
08.10.1985, bytom Bagarova 1479/60, 010 01 Žilina, (IČO: 41931386), ktorého správcom je: Ing. Tibor Bátory, so
sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku,  takto
rozhodol

Z r u š u j e  konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne,  na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a
to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1