Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086505
Spisová značka: 4NcKR/12/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Petra Helmešová, nar. 10.04.1981, bytom Dadanova 3387/13, 010
15 Žilina,  na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Dlžníka:  Petra Helmešová, nar. 10.04.1981, bytom Dadanova 3387/13, 010 15 Žilina, oddlžuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1